Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
48 22 300 13 08

Warunki gwarancji

1. Gwarancją objęte są wyłącznie bloki „I klasy”, sprzedane z jednoznacznym opisem na fakturze „ I klasa”. Bloki innych klas niż „klasa I” nie podlegają gwarancji.

2. Bloki „klasy I” są objęte gwarancją przez okres 60 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży.

3. Gwarancja obejmuje wady (pęknięcia, żyły, przerosty, plamy) ujawnione wewnątrz bloku, po jego pocięciu, których ujawnienie nie było możliwe w trakcie oględzin bloków przy zakupie.

4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w trakcie transportu organizowanego przez Kupującego, rozładunku przez Kupującego oraz niewłaściwego obchodzenia się z towarem podczas obróbki w zakładzie Kupującego.

5. Gwarancja nie obejmuje wad poniżej 10cm długości oraz naturalnych przebawień i nieregularności charakterystycznych dla danego rodzaju granitu.

6. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są w formie pisemnej (e-mail), na każdy reklamowany blok osobno, w terminie obowiązywania gwarancji na dany blok. Zgłoszenie (e-mail) musi zawierać numer faktury zakupowej, opis wad oraz zdjęcia, na których widoczne są reklamowane wady.

7. Uznanie reklamacji następuje wyłącznie na podstawie decyzji Sprzedającego, na podstawie oględzin pociętego bloku i bezspornym stwierdzeniu, że materiał pochodzi z danego bloku. Potwierdzenie uznania reklamacji musi być przesłane pisemnie, mailem lub pocztą.

8. Reklamowane towary nie podlegają zwrotom, a jedynie pomniejszeniu ceny o wartość ustaloną w trakcie oględzin, oraz na warunkach Sprzedającego.

9. Uznana reklamacja rozliczana jest na podstawie korekty ceny bloku, wystawionej przez Sprzedającego. Rozliczenie korekty ceny odbywa się wyłącznie w towarze dostępnym u Sprzedającego, przy najbliższym zakupie następującym po uznaniu reklamacji.

10. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność dostawy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych towarów (art. 558 par. 1 zd. 1 k.c.)

Veste Polska Sp. z o.o., Ul. Starzyńskiego 46B, 05-090 Dawidy Bankowe, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000406483, NIP 5213625784, REGON 145935215. Kapitał zakładowy wpłacony w całości, 5.000,00 PLN.